LOADING...

硬帽專案:游文富

創作者│游文富

游文富,生長於南投竹山,自幼即耳濡目染竹編傳統手做工藝,並對繪畫、書法、金石等各種藝術產生濃厚興趣。青年時期的空軍官校生涯則為日後藝術創作中羽毛元素帶來了深刻的影響。15年來,游文富以活用羽毛和竹子這兩種鄉土自然素材,創造了包括平面、立體、空間裝置、環境藝術、地景藝術等不同類型而獨具個人風格特色的作品。                                                  

創作自述│想飛    

以草書「飛」之線性3D之造型,伸展於頭頂上飛舞,再以羽毛貼黏頭帽上,形成想飛的意象。